شماره حساب

شماره کارت بانک ملی :

6037.9972.7159.3569

به اسم علیرضا رجبی

شماره حساب بانک ملی :

0305164068008

به اسم علیرضا رجبی

شماره کارت بانک ملت :

6104.3376.9861.9234

به اسم علیرضا رجبی

شماره حساب بانک ملت :

4116682586

به اسم علیرضا رجبی