شماره حساب

شماره کارت بانک ملت : 6104.3378.4719.6423 به اسم علیرضا رجبی
شماره حساب بانک ملت : 4116682586 به اسم علیرضا رجبی

بانک ملت

شماره کارت بانک ملی : 6037.9972.7159.3569 به اسم علیرضا رجبی
شماره حساب بانک ملی : 0305164068008 به اسم علیرضا رجبی

بانک ملی