مشتریان ما

شرکت ها و نهاد های زیر همگی از مشتریان بزرگ و صاحب نام فروشگاه سون هستند. مدارک و فاکتور های همکاری نزد فروشگاه محفوظ است. ذکر این نکته ضروری است که برخی از مشتریان مانند ساختمان سران اجلاس ، شبکه پویا ، دانشگاه تهران همکاری پروژه ای و مقطعی و برخی نیز مانند کارخانه بوتان ، کرمان موتور ، دانشگاه پرسپولیس همچنان با ما همکاری میکنند.

دانشگاه تهراندانشگاه تهران
دانشگاه شريفدانشگاه شريف
سازمان انرژي اتمي ايرانسازمان انرژي اتمي ايران
مجتمع تجاري کوروشمجتمع تجاري کوروش
شرکت پارس گوهرشرکت پارس گوهر
انستيتو پاستور ايرانانستيتو پاستور ايران
درمانگاه پايتخت خ شريعتيدرمانگاه پايتخت خ شريعتي
شبکه پوياشبکه پويا
خودروسازي سايپاخودروسازي سايپا
شهرداري مناطق 22 و 21شهرداري مناطق 22 و 21
دانشگاه شهيد بهشتيدانشگاه شهيد بهشتي
دفتر رياست جمهوريدفتر رياست جمهوري
کرمان موتورکرمان موتور
سفارت آلمانسفارت آلمان
بيمارستان آتيهبيمارستان آتيه
ساختمان سران اجلاسساختمان سران اجلاس
شرکت توسعه تجارت چکامهشرکت توسعه تجارت چکامه
شرکت ارم بيشهشرکت ارم بيشه
هايپراستار شعبه باکريهايپراستار شعبه باکري
شبکه جهاني جام جمشبکه جهاني جام جم
پتروشيمي تخت جمشيدپتروشيمي تخت جمشيد
دانشگاه پرسپوليسدانشگاه پرسپوليس
پرديس فني عباسپورپرديس فني عباسپور
دانشگاه صنعتي شاهروددانشگاه صنعتي شاهرود
شرکت دخانيات ايرانشرکت دخانيات ايران
سفارت پاکستانسفارت پاکستان
سازمان ملي استانداردسازمان ملي استاندارد
مدرسه فرزانگان منطقه 5مدرسه فرزانگان منطقه 5
راهنمايي رانندگي تهرانسرراهنمايي رانندگي تهرانسر
کارخانه بوتانکارخانه بوتان
يکي از شعب بانک ملتيکي از شعب بانک ملت
هتل المپيکهتل المپيک
اداره پست چهارراه لشگراداره پست چهارراه لشگر
شرکت راهيان طب صباشرکت راهيان طب صبا
سفارت اسلوونيسفارت اسلووني
شرکت آلوم سازهشرکت آلوم سازه