شماره حساب

شماره حساب و شماره کارت فروشگاه سون

بانک ملتشماره کارت بانک ملت : 6104.3376.9861.9234
شماره حساب بانک ملت : 4116682586
به اسم علیرضا رجبی
بانک ملیشماره کارت بانک ملی : 6037.9972.7159.3569
شماره حساب بانک ملی : 0305164068008
به اسم علیرضا رجبی