شماره حساب

 
بانک ملت
شماره کارت بانک ملت : 6104.3375.7393.1746 شماره حساب بانک ملت : 8487313923 به اسم امیرحسین رجبی
بانک ملی
شماره کارت بانک ملی : 6037.9917.5609.7808 شماره حساب بانک ملی : 0224913752009 به اسم امیرحسین رجبی