شماره حساب

شماره حساب و شماره کارت فروشگاه سون

بانک ملتشماره کارت بانک ملت : 6104.3375.7393.1746
شماره حساب بانک ملت : 8487313923
به اسم امیرحسین رجبی
بانک ملیشماره کارت بانک ملی : 6037.9917.5609.7808
شماره حساب بانک ملی : 0224913752009
به اسم امیرحسین رجبی